Kommunerevisjon IKS

Kommunerevisjon IKS er eid av de 12 kommunene i Valdres og Hallingdal, og utfører lovpålagt revisjon av kommunens forvaltning og regnskap for kontrollutvalg og kommunestyre.

Vi er åtte medarbeidere, som alle er medlemmer av Norges kommunerevisorforbund (NKRF).Revisjonssjefen er også medlem av og Den norske Revisorforening (DnR).

Kommunerevisjon IKS skal gjennomføre kontroll og tilsyn i våre eierkommuner i tett samarbeid med kontrollutvalg og – sekretariat:
1.  Vi skal vektlegge effektiv regnskapsrevisjon med fokus på minimumsrevisjon ut fra dokumentert risiko- og vesentlighetsvurdering.
2. Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll skal være målrettet, og gjennomføres ut fra en kost-nyttevurdering. Vi skal vise mot og reell uavhengighet i de saker vi reiser.
3. Vårt arbeid skal preges av å forebygge og løse problemstillinger i forkant, i stedet for avdekke feil i etterkant.
4. Vi skal være dyktige bidragsytere og aktivt bruke vår kompetanse til det beste for kommunene.
5. Kommunene skal oppfatte enheten som en ressurs og samarbeidspartner, samtidig som de oppfatter at vi har en klart definert kontroll- og tilsynsoppgave.

 

Engasjert, modig og raus!