Faglenker

SIDE UNDER OPPBYGGING

Regelverk:
– Kommunelovens kapittel 12: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-09-25-107/KAPITTEL_12#KAPITTEL_12
– Kontrollutvalgsforskriften;
– Revisjonsforskriften

Veiledere:
– Veileder i forvaltningsrevisjon: https://www.nkrf.no/filarkiv/File/Publikasjoner/Veileder_i_forvaltningsrevisjon_NKRF_%202018_02_14.pdf
– Forvaltningsrevisjonsregisteret: https://www.nkrf.no/forvaltningsrevisjonsregisteret

 

Fagorganer:
–  Norges Kommunerevisorforbund: https://www.nkrf.no/
–  Kommunenes Sentralforbund: https://www.ks.no/