Kontrollutvalg

Kontrollutvalget velges av kommunestyret for å føre løpende tilsyn med forvaltningen på vegne av kommunestyret. Oppgavene er regulert av kommunelovens § 77, og forskrift om kontrollutvalg.

Utvalget skal påse at kommune har en forsvarlig revisjonsordning og påse at det blir gjennomført:
– Regnskapsrevisjon, dvs. bekrefte at kommuneregnskapet er uten vesentlige feil.
– Forvaltningsrevisjon, dvs. vurdere bl.a. ressursutnyttelse, styringssystemer og saksutredninger.
– Selskapskontroll, dvs. vurdere eierstyring i kommunalt eide selskaper.

Utvalget skal ikke overprøve politiske prioriteringer, og er heller ikke et klageorgan i enkeltsaker.

Sentrale dokumenter:
– 2013-Rutine åpne – lukke – møter
2016-2-utg-Kontrollutvalget – fokus på kommunal kvalitet
Kommunelovens kapittel 12 – Internt tilsyn og kontroll
Forskrift om kontrollutvalg i kommuner
Forskrift om revisjon i kommuner

Kontrollutvalget følger opp Kommunerevisjon IKS gjennom bl.a. :
– Påser at oppdragsansvarlig revisor har minimum har bestått eksamen til Bachelor i revisjon iht. Finanstilsynets krav til registrert revisor, og har minst tre års praksis fra regnskapsrevisjon, jf. forskrift om revisjon av kommuner § 11 (Revisjonssjef Åge Sandsengen er godkjent Registrert revisor av Kredittilsynet fra 1992).
– At rapporter fra gjennomført kvalitetskontroll av oppdrags-ansvarlig revisor foretatt av Norges Kommunerevisorforbund eller Finanstilsynet gjøres kjent for kontrollutvalget uavhengig av hvilken kommune kontrollen er knyttet til, og at revisor består kvalitetskontrollen.
– Kommunikasjon via muntlig og skriftlige tilbakemeldinger fra revisor til kommunen og kontrollutvalget og rapporter fra forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.