Kommunerevisjon IKS

Kommunerevisjon IKS sitt formål er å tilby revisjonstjenester til eierkommunene, kommunale foretak, stiftelser og andre selskaper hvor kommunerevisjonen er valgbar som revisor.

Vi utførere revisjon i våre eierkommuner på oppdrag fra kontrollutvalget. Kontrollutvalgene er valgt av kommunestyret for å påse at det føres tilsyn og kontroll med forvaltningen, jf. kommunelovens § 77.

Kommunerevisjon IKS skal gjennomføre kontroll og tilsyn, jf. kommunelovens § 78,  i våre eierkommuner i tett samarbeid med kontrollutvalg og – sekretariat:
1.  Vi skal vektlegge effektiv regnskapsrevisjon med fokus på minimumsrevisjon ut fra dokumentert risiko- og vesentlighetsvurdering.
2. Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll skal være målrettet, og gjennomføres ut fra en kost-nyttevurdering. Vi skal vise mot og reell uavhengighet i de saker vi reiser.
3. Vårt arbeid skal preges av å forebygge og løse problemstillinger i forkant, i stedet for avdekke feil i etterkant.
4. Vi skal være dyktige bidragsytere og aktivt bruke vår kompetanse til det beste for kommunene.
5. Kommunene skal oppfatte enheten som en ressurs og samarbeidspartner, samtidig som de oppfatter at vi har en klart definert kontroll- og tilsynsoppgave.

Kommunerevisjonen har et landsomfattende kontaktnett, og legger vekt på å ha et nært samarbeid med oppdragsgiverne. I den grad det ikke kommer i konflikt med våre etiske standarder tilbyr vi også rådgivning for å forebygge feil og mangler.