Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll

Forvaltningsrevisjon er lovpålagt, og formålet fremkommer i Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 77 nr. 2: «Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematisk vurdering av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon)».

Med hjemmel i kommuneloven § 78 foreligger Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv., hvor det i §§ 7 og 8 fremgår at forvaltningsrevisjon skal gjennomføres og rapporteres iht. god kommunal revisjonsskikk og anerkjente standarder. Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) har fastsatt Standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001, 2011), som god kommunal revisjons-skikk i forvaltningsrevisjon. Kommunerevisjon IKS følger denne standarden i gjennomføring av forvaltningsrevisjonsprosjekter.

I det følgende listes de mest sentrale rapportene (og brev) vedrørende forvaltningsrevisjon og selskapskontroll fra Kommunerevisjon IKS. Anmodning om kopi av dokument rettes til: post@kommunerevisjoniks.no

 • 2019-12-10-SAK-Skole
 • 2019-10-30-ØSK-Innkjøp
 • 2019-11-04-Flå-Sykefravær
 • 2019-04-11-Ål-Investering i Ål helsetun
 • 2018-10-11-Hol-Eiendomsavdelingen
 • 2018-09-18-Ål-Saksutredning-Offentleglova-Samarbeid
 • 2018-08-30-Gol-Saksutredning til kommunestyret
 • 2018-02-06-Hol-Styring av kommunalt eide selskaper og  interkommunalt samarbeid
 • 2017-10-03-Nes-Samarbeid adm. og politikk
 • 2017-08-28-Hol-Ørteren Kraftverk KF
 • 2017-08-17-Ål-Innkjøp
 • 2017-08-17-Val-Brannberedskap
 • 2017-06-07-Hol-Dagali Lufthavn AS
 • 2017-04-18-FR-IKT-Valdres
 • 2017-02-21-HK-Oppvekstsektoren, med brev om offentlighet
 • 2017-01-26-IKT-Hallingdal
 • 2016-11-07-osk-ks-072-15-rapport vedrørende Markahøvda
 • 2016-05-09-ØSK-Innkjøp
 • 2016-04-25-ValHall-PP-Tjenesten
 •  2016-04-07-Hallingdal-Barnevernstjenesten
 • 2016-03-04-VSK-Kommunereform lukket prosess
 • 2016-03-02-ØSK-Kommunereformen lukket prosess
 • 2015-08-24-Gol Helsetun-Oppfølgingsrapport
 • 2015-06-12-ValHall-IT-Sikkerhet-Oppfølgingsrapport
 • 2015-06-12-ValHal-Sak-Arkiv-Oppfølgingsrapport
 • 2015-05-12-VALHAL-Kvalitet i sjukeheimen
 •  2015-006-VAL-Oppfølging VLMS til rådmennene
 • 2014-108-VAL-Brev angående VLMS til NAK
 • 2014-11-13-SAK-Legetjenesten
 • 2014-11-10-Rapport Hallingdal kraftnett
 • 2014-08-11-SAK-Miljøarbeidertjenesten
 • 2014-06-16-VAL-Tildelingskriterier
 • 2014-06-12-Retura ValHall
 • 2014-03-03-ØSK-Saksutredning Kraftomsetning
 • 2013-05-29-EK-Rapport Leningen
 • 2013-05-02-VK-Rapport Sak-Arkiv
 • 2013-05-02-VSK-Rapport Sak-Arkiv
 • 2013-05-02-ØSK-Rapport Sak-Arkiv
 • 2013-05-02-EK-Rapport Sak-Arkiv
 • 2013-05-02-NAK-Rapport Sak-Arkiv
 • 2013-05-02-SAK-Rapport Sak-Arkiv
 •  2013-04-18-ValHall-Enklere byggesaksbehandling
 • 2013-04-18-Ål-Sundre eiendom
 • 2012-10-15-VALHALL-Rapport IT-Sikkerhet skole og bhg
 • 2011-09-29-NAK-Miljøarbeidertjenesten
 • 2010-02-10-NAK-Ansettelsesavtaler unntatt offentlighet
 • 2009-11-26-NAK-Styringsproblematikk
 • 2009-09-10-ØSK-VEAS-Kraftavrening
 • 2009-03-26-ØSK-Saksutredning kraft
 • 2009-02-10-NAK-Fleksitidsordningen
 • 2008-11-19-NAK-Lov om offentlige anskaffelser
 • 2008-09-30-EK-Eiendomsforhold
 • 2008-09-25-SAK-Privatisering av veg
 • 2007-01-23-NAK-Pleie og omsorg
 • 2006-115-VEAS Organisering
 • 2006-12-21-VSK-Sosial stønad
 • 2006-08-14-ØSK-Bruk av fonds og gavemidler
 • 2006-06-21-SAK-Strukturendringer
 • 2006-03-09-VAL-Interkommunalt samarbeid
 • 2005-12-02-NAK-Barnehagesaken
 • 2005-06-21-SAK-Investeringer i Sjukeheimen